Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na objednávky, uzavírání smluv, dodávky a reklamace veškerého zboží, výrobků a služeb (dále i jen „dodávka“) dodávaných společností Francesca Ozzy s.r.o. , IČ:24737984. Praha – Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00 všem odběratelům (dále jen kupující) a to v případě, že na ně obě strany ve smlouvě nebo při uzavírání smlouvy (v objednávce, v potvrzení objednávky nebo i v jiném úkonu) odkáží dle § 1751 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník). Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách firmy Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách firmy Francesca Ozzy s.r.o. , www.freshtisk.cz. Odchylná souhlasná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2. Kupní smlouva, smlouva o dílo
Pokud se v těchto VOP používá pojem „smlouva“, pak se rozumí smlouva kupní nebo smlouva o dílo. Pokud se v těchto VOP užívá pojem „dodavatel“, pak se rozumí společnost Francesca Ozzy s.r.o. Práva a povinnosti stran výslovně v těchto VOP neupravená (případně neupravená výslovným ujednáním stran) se řídí ustanoveními občanského zákoníku vztahujícími se k smluvnímu typu smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo. Pro rozlišení smluvního typu se použijí ustanovení občanského zákoníku (§ 2079, 2086, 2586, 2587). Tam, kde se v těchto VOP užívá pojem „kupující“ rozumí se tím kupující v případě smluvního typu smlouvy kupní a objednatel v případě smluvního typu smlouvy o dílo. Právní jednání směřující k uzavření smlouvy mohou strany činit písemně nebo ústně (i telefonicky) nebo faxem nebo elektronicky a to i v případě, že elektronický úkon není opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Právní jednání stran směřující k uzavření smlouvy nemusejí být na téže listině. Smlouva může vzniknout i faktickou dodávkou nebo provedením objednaného zboží nebo výrobku. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro jiné právní jednání související s dodávkou, reklamací apod.

3. Povinnosti kupujícího
Kupující má povinnost uhradit cenu dle čl. 6 těchto VOP a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele. Veškeré informace, které kupující získal od dodavatele, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly poškodit dodavatele. V případě dalšího prodeje nelze vůči třetím osobám vystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se jeho jménem zaštiťovat.

4. Způsob plnění a povinnosti smluvních stran Dodavatel se zavazuje dodat řádně a včas zboží, výrobky a služby dle uzavřené smlouvy kupujícímu a kupující je povinen je převzít. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží, výrobků a služeb v důsledku vyšší moci. V takovém případě je povinen informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo Při dodávce zboží, výrobků a služeb je kupující povinen provést fyzické převzetí dodávky, odsouhlasit dodaný typ, množství a kvalitu dodávky. Převzetí bude potvrzeno na montážním listu nebo dodacím listu, faktuře nebo předávacím protokolu. Právo z odpovědnosti za vady týkající se typu, množství a zjevných vad zaniká v případě, že nebude uplatněno při převzetí dodávky. Do doby úplného zaplacení zboží, výrobků a služeb dodaných kupujícímu, jsou tyto ve výlučném vlastnictví dodavatele. Tím není dotčeno práva dodavatele na smluvní pokutu a úroky z prodlení za opožděnou úhradu ceny (čl. 7 těchto VOP). V případě hotovostní platby ceny za dodávku zboží, výrobků a služeb je zástupce dodavatele oprávněn od zástupce kupujícího převzít hotovost. Pro tento případ bude zástupcem dodavatele vystaven doklad o provedené úhradě. V případě dodávky zboží, výrobků a služeb, v rámci které dodavatel provádí montáž na místě u kupujícího nebo na jiném místě odlišném od sídla dodavatele, se považuje dodávka za splněnou okamžikem podpisu kupujícího nebo jeho zástupce na montážním listu nebo dodacím listu nebo faktuře nebo předávacím protokolu. V případě, že na místě a v čase splnění dodávky není přítomen kupující nebo jeho zástupce, zavazuje kupujícího právní úkon směřující k převzetí dodávky osobou oprávněnou jednat za provozovatele obchodu nebo jiné provozovny, pro kterou je dodávka určena. V případě dodávky zboží, výrobků a služeb, v rámci které dodavatel neprovádí montáž na místě u kupujícího nebo na jiném místě odlišném od sídla dodavatele, může dodavatel i bez výslovného souhlasu kupujícího zaslat dodávku zboží, výrobků a služeb prostřednictvím třetí osoby (dopravce) do sjednaného místa, jinak do sídla kupujícího a to na náklady kupujícího. V tomto případě platí dodávka za splněnou okamžikem předání dodávky této třetí osobě. Dodavatel je též oprávněn vyzvat kupujícího, aby si dodávku převzal v sídle dodavatele v určité lhůtě ne kratší 3 pracovních dnů. V tomto případě platí dodávka za splněnou převzetím dodávky v sídle dodavatele. V případě však, že kupující dodávku nepřevezme ve lhůtě, kterou dal dodavatel kupujícímu ve výzvě k převzetí dodávky, platí dodávka za splněnou marným uplynutím uvedené lhůty. Nebezpečí škody na dodávce přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky tak, jak je uvedeno výše. Kupující nemá právo vrátit sjednané a dodané zboží dodavateli, aniž by k tomu byl dán zákonný důvod (např. řádné právo vyplývající z odpovědnosti za vady) nebo aniž by vrácení bylo písemně sjednáno s dodavatelem. V případě, že kupující přesto zašle dodavateli zboží, které nemá právo vrátit, nese nebezpečí škody na tomto zboží a je povinen nahradit dodavateli náklady, které mu tím vzniknou (např. na uskladnění nebo zpětné zaslání apod.).

5. Cena
Cena zboží, výrobků a služeb je dána individuální kalkulací dodavatele a je závazná pouze za předpokladu dodání veškerých informací nutných ke správné kalkulaci. Při změně některých parametrů kalkulace, si dodavatel vyhrazuje právo na změnu ceny. Pro právní jednání týkající se ceny platí přiměřeně čl. 2 těchto VOP. Dohoda o ceně vznikne i tak, že kupující, který obdržel sdělení dodavatele o výši kalkulované ceny na zboží, výrobek a službu, zašle dodavateli objednávku na toto zboží, výrobek a službu. Dohoda o ceně vznikne rovněž i tak, že dodavatel potvrdí kupujícímu jeho objednávku a uvede v tomto potvrzení i výši ceny za zboží, výrobek a službu a kupující tuto cenu výslovně a prokazatelně neodmítne do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel sdělení dodavatele o výši ceny. K ceně za zboží se připočítávají náklady na balení a dopravu zboží.

6. Platební podmínky
Právo na zaplacení celé kupní ceny vzniká dodavateli splněním dodávky, resp. okamžikem, který se považuje za splnění dodávky (čl. 4 těchto VOP). Dodavatel vystaví kupujícímu na dodávané zboží či služby fakturu – daňový doklad. Kupující je povinen cenu zaplatit ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dní od splnění dodávky, ledaže je sjednána lhůta jiná. Dnem zaplacení se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet dodavatele nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně dodavatele. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má dodavatel právo pozastavit další dodávky zboží, výrobků a služeb anebo vázat dodávku na zaplacení ceny při splnění dodávky nebo po zaplacení předem zálohy na cenu. V tomto případě není dodavatel v prodlení se splněním dodávky. Kupující je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacení ceny dodávky. Tím není dotčeno právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

7. Záruka a reklamace
Dodavatel poskytuje na zboží a výrobky záruku v délce záruční doby 6 měsíců s výjimkou prosvětlovacích systémů v reklamních zařízeních, pro které délka záruční doby činí 3 měsíců. Záruční doba běží od splnění dodávky (čl. 4 těchto VOP). Dodavatel odpovídá pouze za vady dodávky, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek. Pro záruku platí níže uvedené záruční podmínky. Reklamace (vytknutí vad a uplatnění práv ze záruky) se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury a popisu vady a dále s uvedením požadavku kupujícího. Kupující je povinen si dodané zboží řádně zkontrolovat při jeho převzetí. Vady, které kupující mohl zjistit při náležité kontrole při převzetí dodávky, je kupující povinen reklamovat ihned, při převzetí zboží, jinak pozbyde práva z odpovědnosti za vady. V případě skrytých vad je kupující povinen je reklamovat (vytknout) u dodavatele ve lhůtě 14 dní od splnění dodávky, jinak pozbyde práva z odpovědnosti za vady. Nejdéle však může kupující vady reklamovat do uplynutí záruční doby. Neshodnou-li se smluvní strany na existenci vady dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy. Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny. Za škody vzniklé vadným plněním i z jiného důvodu souvisejícího s dodávkou odpovídá dodavatel pouze do výše zaplacené ceny dodávky. Práva, která lze uplatnit z důvodu odpovědnosti dodavatele za vady, nelze uplatnit z titulu náhrady škody po uplynutí lhůt k uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

Záruční podmínky
1. Dodavatel neodpovídá za vady dodávky způsobené kupujícím, zejména neodbornou montáží svépomocí, mechanickým nebo chemickým poškozením, špatným uskladněním, apod. Za vadu nebude považována změna vlastností dodávky, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
2. Podmínkou pro vznik práv z odpovědnosti za vady je dodržení zejména následujících provozních podmínek u kupujícího a provozovatele dodávky:
– napájecí napětí nepřekročí toleranci danou platnou normou o energetických sítích a bude připojeno dle platných norem
– provozní vlivy na dodané zařízení nebudou jiné než dohodnuté ve smlouvě či objednávce (např. umístění ve venkovním prostředí). Zejména u LED zařízení nebudou tato zapnuta za současného svitu slunce, a musí být blokována např. soumrakovým spínačem nebo astronomickými hodinami, ledaže bude výslovně ve smlouvě dohodnuto speciální provedení pro provoz pro celodenní svícení i za slunečního svitu.
– zařízení nebude provozováno v rozporu s platnými normami a předpisy,
– zařízení nebo zboží nebude poškozeno vnějšími vlivy, neodbornou manipulací nebo násilím
– pro účely záruky se předpokládá doba svícení 10 hodin denně, tj. 3650 hodin ročně, pokud není ujednáno jinak.

8. Kvalita
Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám.

9. Povinnost mlčenlivosti
Strany smlouvy se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se protistrany, o kterých se dozví při dodávkách a dalších činnostech souvisejících s dodávkami dle těchto VOP, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména protistrany.